Sociaal netwerken op whosap


Privacy en bescherming van gegevens van deelnemers (leden) Wij verzoeken je de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij mediorennetwerk registreert als een deelnemer aan het netwerk. Mediorennetwerk hanteert strikte normen ten aanzien van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, kun je je niet bij mediorennetwerk registreren.Ik verklaar ook dat ik 18 jaar of ouder ben en dat ik de gebruiksvoorwaarden van mediorennetwerk heb gelezen. Het is mogelijk dat door bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud (foto's en videobeelden) die deelnemers naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken en waarvan ze zowel het gebruiksrecht en beeldrecht van hebben, de etnische afkomst, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeur van een deelnemer wordt prijsgegeven. Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft de deelnemer blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door mediorennetwerk. De deelnemers aanvaarden hiervoor uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid. De deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. De deelnemer zal mediorennetwerk onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die bij de registratie verstekt zijn en de gegevens zo nodig zelf aanpassen op de eigen pagina´s en of blogs van mediorennetwerk. De deelnemer is als enige aansprakelijk voor gebruik door derden van de aanmeldingsgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van mediorennetwerk worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn. De deelnemer vrijwaart mediorennetwerk tegen alle vorderingen of schade die verband houden met de aanmeldingsgegevens of de ,al dan niet frauduleuze, daden of verklaringen die via het account van de deelnemer ondernomen of gedaan worden. Aangezien mediorennetwerk niet verplicht is tot en evemin beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerde kan worden gecontroleerd, is mediorennetwerk bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een deelnemer door iemand anders wordt gebruikt. Als de deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens door iemand anders worden gebruikt , moet hij of zij mediorennetwerk hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Mediorennetwerk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor in strijd met de waarheid gedane uitingen van deelnemers. Om die reden is het noodzakelijk dat deelnemers bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij afspreken om een andere deelnemer te ontmoeten . Mediorennetwerk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van ontmoetingen tussen deelnemers op de mediorennetwerk site of voor ontmoetingen tussen deelnemers en of niet deelnemers die voortvloeien uit het gebruik maken van het medioren netwerk en de bijbehorende diensten. 1. Welke informatie vragen wij Wanneer men zich gaat registreren vragen wij bepaalde gegevens om spammers en fakers te kunnen weren. Om onze site voor iedereen leuk en waardevol te houden. (wij behouden ook het recht om kwetsende, mensonterende choquerende pornografische en of ander niet passende foto´s en profielen naar eigen goeddunken af te keuren en eventueel te verwijderen.) 2. Welk soort informatie wordt gevraagd? Wanneer mediorennetwerk om persoonlijke gegevens vraagt is dat als je de site gebruikt als datingservice het kan gaan om je naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer (vast of mobiel), bankgegevens, informatie over je uiterlijk, foto's, een stemopname, videobeelden, je persoonlijke overtuiging, religie, interesses en de manier waarop je de datingservice gebruikt. Daarnaast worden deelnemers en andere bezoekers mogelijk gevraagd om niet-persoonlijke gegevens, zoals de browser (Netscape, Internet Explorer, enzovoort) en de versie ervan, het besturingssysteem (Windows 98, Mac OS, enzovoort) en het IP-adres van de computer dat gebruikt wordt om ons te bezoeken, op te geven. Mediorennetwerk maakt bovendien gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van de website gegevens over deelnemers worden opgeslagen. Hierdoor kunnen deelnemers ongestoord surfen, zonder deze informatie steeds weer op elke pagina te typen. Deelnemers, die niet willen dat er cookies worden gebruikt, kunnen de desbetreffende opties in de internet browser aanpassen. 3. De deelnemers verplichtigen De deelnemer heeft de volgende verplichtingen: • Het is niet toegestaan mediorennetwerk te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld acquisitie, uitlokking of prostitutie; • Het is niet toegestaan om onjuiste of onechte informatie of inhoud te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden, in welke vorm ook; • Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadig is of aanzet tot geweld, of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van match.com of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. Met name foto's, videobeelden en alle informatie, gegevens of bestanden, die door mediorennetwerk deelnemers worden verstrekt, moeten van fatsoen getuigen en uitsluitend betrekking hebben op het desbetreffende Member zelf of op een derde van wie de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Bovendien berust de verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal uitsluitend bij het desbetreffende deelnemer; • Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens, waarmee deelnemers buiten mediorennetwerk om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de mediorennetwerk website te vermelden; • Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de Diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken. Tevens is het niet toegestaan normaal communicatieverkeer tussen Members op de site te onderbreken en/of te vertragen middels software, wormen, virussen, logische bommen, massamailings etc. match.com behoudt zich het recht voor om massamailings, die door een deelnemers zijn verzonden, te verwijderen teneinde de kwaliteit van het gebruik van de Diensten voor deelnemers te waarborgen; • Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met koppelingen naar websites van derden die illegaal zijn, in strijd zijn met algemeen geldende normen en/of in strijd met de uitgangspunten van mediorennetwerk zijn; • Het is niet toegestaan om materiaal dat beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of gepatenteerde informatie, op welke manier dan ook, te verspreiden of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze door eigendomsrechten beschermde werken. • Het wachtwoord en/of de gebruikersnaam mogen uitsluitend worden gebruikt voor identificatie doeleinden bij de Diensten. Het is de deelnemer niet toegestaan om zijn/haar wachtwoorden en/of identificatie te verspreiden of toegankelijk te maken voor of te delen met een derde; • Garanderen dat persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn/haar omgeving legaal worden verspreid, zonder enig gevaar voor schade. Om die reden dient de deelnemer vooraf toestemming te verkrijgen van deelnemers binnen die betreffende omgeving voor het, op naam van de deelnemer, ontvangen van een email van mediorennetwerk; • De Diensten te gebruiken in overeenstemming met de doelstellingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Het niet voldoen aan de Belangrijke Verplichtingen zoals bovenstaand weergegeven vormt een ernstige wanprestatie door de deelnmer. Mediorennetwerk behoudt zich het recht voor om bij schending van één of meer van deze belangrijke verplichtingen door een deelnemer, de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen en definitief de account(s) van de betreffende Member te verwijderen. 4. Wie heeft toegang tot informatie over jou? De gegevens die over jou worden verzameld, wanneer jij je bij mediorennetwerk registreert en van onze diensten gebruik maakt, worden gebruikt om je overige Diensten aan te bieden. Er is alles aan gedaan om onze databases zodanig te beveiligen dat je gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot je gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens, anders dan je persoonlijke advertentie en je profiel, die je bij de registratie verstrekt, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld. Een uitzondering hierop vormen de hieronder vermelde gevallen. Deze worden je van tevoren meegedeeld en daarmee dien je dan in te stemmen of daar maak je geen bezwaar tegen. Het is mogelijk dat wij je speciale aanbiedingen van onze partners sturen, na informatie onzerzijds en na jouw expliciete toestemming daartoe tijdens de registratie, tenzij je tijdens de registratie of op enig moment daarna hiertegen bezwaar maakt. Als je onze aanbiedingen of die van onze partners liever niet ontvangt, kun je dit tijdens of na de registratie opgeven op de mediorennetwerk website onder "Mijn Account" of via de post. Mediorennetwerk verstrekt soms algemene sociaaldemografische gegevens (geen namen) aan specifieke partners, zodat deze hun advertenties beter kunnen afstemmen (op categorieën zoals leeftijd, geslacht, sport, hobby´s enzovoort). In dergelijke gevallen worden geen gegevens verstrekt waaruit je identiteit kan worden afgeleid. De informatie in je persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profiel is toegankelijk via de website van mediorennetwerk en via e-mail (nieuwsbrieven). Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door mediorennetwerk of door onze partners in nieuwsbrieven of op websites van derden, langs elektronische (e-mail, SMS, enzovoort) of audiovisuele (radio, televisie, enzovoort) weg, of via de geschreven pers (kranten, tijdschriften, enzovoort) worden verzonden naar personen die geïnteresseerd zijn in mediorennetwerk. Door de promotie van jouw advertentie, zoekcriteria en profiel maak je nog meer kans om met iemand of met een groep in contact te komen. De deelnemer geeft mediorennetwerk expliciet toestemming om de informatie die is opgenomen in zijn/haar persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profiel (persoonsgegevens, beschrijving, foto's, videobeelden, enzovoort) te dupliceren en uit te zenden, via alle of een deel van de mediorennetwerk -Diensten (mediorennetwerk - site, internet, e-mail, audio tel) en/of meer algemeen via alle distributiemedia, in het bijzonder via de audiovisuele communicatiemiddelen (zoals pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet) of via elektronische communicatie (e-mail, internet), over de hele wereld en gedurende de periode die, in deze Gebruiksvoorwaarden, tussen de deelnemer en Mediorennetwerk is overeengekomen. Ook geeft de mediorennetwerk deelnemer uitdrukkelijk toestemming om de voordelen van de bovenvermelde rechten over te dragen aan de partners en eventuele opvolgers van mediorennetwerk. Deelnemers die niet meer willen dat Mediorennetwerk en of de partners van Mediorennetwerk de informatie uit hun persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel dupliceren of uitzenden kunnen hun Mediorennetwerk - account, onder de voorwaarden die worden vermeld in het Artikel "Beëindiging", opheffen. Omdat deze informatie bestaat uit de persoonlijke advertentie, de zoekcriteria en het profiel van de deelnemer, kan de beëindiging van het membership bij de volgende update of versie, van deze communicatiemiddelen (druk, pers, audiovisueel of elektronisch) met de persoonlijke advertentie en het profiel van de deelnemer, ingaan.